Oto Vyskočil

Jednatel, ředitel společnosti

Ing. Michal Řezník

Jednatel, projekt manager

Renata Zemancová

Obchodní zástupce

Andrishko Jaroslav

Stavbyvedoucí

Renata Zemancová

Sekretariát

Marek Slavík

Technik

Kontaktujte nás

Informační povinnost

Ochrana osobních údajů

Společnost REKO-NEMO s.r.o., IČ: 116 97 717, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě uzavřené smlouvy k plnění s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů správcem

Správce osobních údajů

název:                  REKO-NEMO s.r.o.

IČO:                      116 97 717

sídlo:                    Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

E-mail:                 info@reko-nemo.cz

Tel:                       +420 704 527 500

Právní základ pro zpracování

Smlouva k plnění

plnění zákonné povinnosti

ochrana oprávněných zájmů správce

Účel zpracování

Poskytnutí plnění z uzavřené smlouvy

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci

Poskytovatelé údržby informačního systému

Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta,

Příjemci vyplývající z plnění zákonných povinnosti

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce t bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) a v sídle správce

REKO-NEMO s.r.o.